Advokatfirmaet Viuff
Kolding
v/ advokat Jens Jørgen ViuffFortalen til Jyske Lov (1241)

Således begynder fortalen til Jyske Lov, som kong Valdemar gav, og danerne vedtog.
Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.
Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde. Det er også rigtigt, dersom nogen ikke af frygt for Gud og kærlighed til retten kan lokkes til det gode, at frygten for øvrigheden og landets straffelov da kan hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det.

Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet. Heller ikke skal nogen mand dømme mod den lov, som kongen giver, og landet vedtager; men efter den lov skal landet dømmes og styres. Den lov, som kongen giver, og landet vedtager, den kan han heller ikke ændre eller ophæve uden landets vilje, medmindre han åbenbart handler mod Gud.
Det er kongens og landets høvdingers embede at overvåge domme og gøre ret og frelse dem, der tvinges med vold, såsom enker og værgeløse, børn, pilgrimme og udlændinge og fattige - dem overgår der tiest vold - og ikke lade slette mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit land; thi idet han straffer og dræber ugerningsmænd, da er hans Guds tjener og landets vogter. Thi ligesom den hellige kirke styres af pave og biskop, således skal hvert land styres og værges af kongen ellers hans embedsmænd. Derfor er også alle, der bor i hans land, skyldige at være ham hørige og lydige og underdanige, og til gengæld er han skyldig at give dem alle fred. Det skal alle verdslige høvdinger også vide, at med den magt, Gud gav dem i hænde i denne verden, overdrog han dem også at værge sin hellige kirke mod alle krav. Men bliver de glemsomme eller partiske og ikke værger, som ret er, da skal de på dommens dag stå til ansvar, hvis kirkens frihed og landets fred mindskes ved deres skyld i deres tid.

Vide skal alle, der ser denne bog, at kong Valdemar, den anden søn af Valdemar, der var Sankt Knuds søn, da han havde været konge i ni og tredive vintre, og der var gået tusind og to hundrede og fyrretyve vintre, efter at Vor Herre var født, i den næstfølgende marts måned lod skrive denne bog og gav denne lov, som her står skrevet på dansk [a danskæ], i Vordingborg med samtykke af sine sønner, der var til stede, kong Erik, hertug Abel og junker Christoffer og Uffe, der da var ærkebiskop i Lund, og biskop Niels i Roskilde, biskop Iver i Fyn, biskop Peder i Aarhus, biskop Gunner i Ribe, biskop Gunner i Viborg, biskop Jens i Vendsyssel og biskop Jens i Hedeby og desuden med samtykke af alle de bedste mænd, der var i hans rige.

Oversat af Erik Kroman og Stig Iuul Skaanske Lov og Jyske Lov. 4. opl. København 1968. s. 101f.

Regler for os alle:
Regler for advokater:

Advokatfirmaets bistand ydes i overensstemmelse med gældende regler for advokaters arbejde,
herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler udarbejdet af
Advokatrådet.

Advokatfirmaet er underlagt Retsplejelovens regler om god advokatskik jfr. Retsplejelovens § 126
og de regler, Advokatsamfundet har udstedt med hjemmel i Retsplejelovens § 127 om betroede
midler (klientkonti) samt Advokatsamfundets Advokatetiske Regler. Endelig er advokatfirmaet
underlagt reglerne i "Hvidvaskloven" (lovbek. nr. 930 af 06/09/2019). Nærmere oplysninger om
disse regler kan fås ved henvendelse til Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306
København K, eller på advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk .

Det fremgår bl.a. af reglerne, at klienten skal informeres om følgende:
· at advokat Jens Jørgen Viuff er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark,
· at advokat Jens Jørgen Viuff er medlem af Advokatsamfundet,
· at advokat Jens Jørgen Viuff har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af
   Advokat­samfundet fastsatte regler hos Tryg Forsikring.
· at Advokatfirmaet Viuff er et enkeltmandsfirma, med cvr.nr. 29 07 23 37.

Advokater er som nævnt underlagt reglerne om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning
af penge. Det betyder, at advokaten ved sagens oprettelse har pligt til at indhente
identitetsoplysninger på klienten, og opbevare disse oplysninger i minimum 5 år efter sagens
afslutning.

Fortrolighed

Enhver oplysning, som Advokatfirmaet modtager i forbindelse med en opgave, behandles uden
tidsbegrænsning som fortrolig.

Opbevaring af oplysninger

Advokatfirmaet opbevarer alle dokumenter i mindst 5 år efter sagens afslutning. Alle originale
dokumenter udleveres senest umiddelbart efter sagens afslutning.


ADVOKATNÆVNET

Der kan klages over salæret og advokatens adfærd til Advokatnævnet
Der kan findes yderligere oplysninger om Advokatnævnet her:
Advokatnævnets adresse: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K,
Telefon: 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.


KLIENTKONTO OG INDSKYDERGARANTI

Efter loven om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs gælder der nu
samme regler for de penge, man har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for
de penge, man selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne
(kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1.
juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset
beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbank­
konti, og det betyder at man potentielt - hvis banken bliver nødlidende - vil miste beløb ud over
100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatkontorets klient­
bankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dæknings­
maksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet Viuff har klientkonto i Middelfart Sparekasse, og medmindre andet aftales eller
oplyses, vil betroede midler blive indsat i Middelfart Sparekasse.