Arbejdsområder:

Køb / salg af bolig

Når man skal handle bolig, skal man tage stilling til en masse spørgsmål. Jeg kan tilbyde at hjælpe dig igennem hele bolighandlen, hvad enten du skal købe eller sælge bolig. Første møde - personligt eller telefonisk - er gratis og helt uforpligtende. Det er i øvrigt en god idé at kontakte mig på et tidligt tidspunkt i processen, da du så kan få det optimale udbytte af min bistand.

Det er i købsaftalen at alle vilkårene aftales. Skødet er blot et bevis for ejendomsretten til det, du har købt / solgt.

Når begge parter har underskrevet købsaftalen er handlen endelig. Det er dog helt normalt – og også en god ide – at køberen får indsat et forbehold for en ”advokats godkendelse af handelen i sin helhed”, før man underskriver købsaftalen. Det giver købers advokat mulighed for at gennemgå samtlige papirer i handelen, og drøfte eventuelle usædvanlige eller urimelige vilkår med køberen, før handelen er endelig. Det kan altså sammenlignes med en gratis fortrydelsesret.

Selve skødet udarbejdes og tinglyses nu elektronisk, og indeholder de helt basale oplysninger om handlen: Navne på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdagen. Skødet er altså alene et bevis på, at ejendomsretten er overgået til køber.

Der sker ingen kontrol af handelsvilkårene i forbindelse med tinglysningen. Det er derfor vigtigt, at en køber, sammen med en advokat, sikrer, at vilkårene i købsaftalen – såvel juridisk som praktisk - er i orden og acceptable, inden købsaftalen bliver endelig. Og den er først endelig, når advokatforbeholdet og/eller fortrydelsesretten er udløbet.


Et advokatforbehold bør formuleres således: 

Købers underskrift på købsaftalen er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den (dato) kl. 16.”Arv / Testamente

Arveloven, der trådte i kraft 1. januar 2008, giver langt større mulighed for selv at bestemme fordelingen af arven end den tidligere arvelov. Der er stadig noget der hedder tvangsarv, men den er nu kun ¼ af den arv, man ellers ville få. Samtidig er arven til en efterlevende ægtefælle sat op til ½, hvis der er børn. Specielt hvis der er særbørn, kan det være en god ide at få lavet et testamente.
Dødsbobehandling

Der findes flere forskellige måder at behandle et dødsbo på. Såfremt arvingerne vælger privat skifte, beder de ofte en advokat om at stå for bobehandlingen.


De normale ekspeditioner i et dødsbo er følgende:


1. Indhentelse af skiftefuldmagter, erklæring om solvens (fra én arving), begæring om udlevering til privat skifte, samt indrykning af annonce om proklama i Statstidende.

2. Når Skifteretten har udleveret boet til privat skifte og udstedt skifteretsattest, skal der indsamles oplysninger om afdødes økonomi fra banker, skatteforvaltning, kommune m.v. Abonnementer, licensaftaler m.v. skal opsiges, regninger (bedemand, kommune m.v.) skal betales, og det skal besluttes hvorledes eventuelle kontante midler skal placeres. Der skal oprettes en bokonto. Der skal tages stiling til betaling af kravene mod boet, også hvis der dukker uventede krav op.

3. Indboet skal værdiansættes, evt. registreres og vurderes, og derefter fordeles blandt arvingerne. Normalt står arvingerne selv for fordelingen.

4. Når proklama­fristen på 8 uger er udløbet, skal der laves en åbningsstatus med en opgørelse over aktiver og passiver pr. dødsdagen, som sendes til skifteretten og Skat.

5. Hvis afdøde ejede fast ejendom, skal der tages stilling til et evt. salg eller overdragelse til en arving. Arvingerne skal tage stilling til en række spørgsmål, herunder valg af mægler, godkendelse af formidlingsaftale, pris, vilkår mv. Huset skal ryddes og evt. sættes i stand til salg. I forbindelse med selve salget bør der laves en ansvarsfraskrivelse. De løbende udgifter til huset (varme, el, vand, forsikring m.v.) skal betales. Købsaftale samt alle andre dokumenter (skøde, refusionsopgørelse m.v.) skal godkendes, og det skal kontrolleres at handelen går som aftalt (at købesummen deponeres osv). 

6. Boet skal sluttes med skæringsdag senest 1 år efter dødsfaldet. Senest 3 måneder efter skærings­dagen skal der indsendes en boopgørelse, med en redegørelse for boets forhold og behandling, og et fuldstændigt regnskab for boet, og fordeling af bobeholdningen (arven). Efterfølgende, når boopgørelsen er godkendt og boafgiften er beregnet, skal arven fordeles.

Det er i praksis umuligt at sige hvor mange timers arbejde et dødsbo kræver. Alle væsentlige beslut­ninger i boet skal godkendes af samtlige arvinger, og privat skifte forudsætter derfor enighed mellem arvingerne. I boets åbningsstatus vil der blive givet et overslag over de forventede omkostninger.
Retshjælp

Mindre sager, f.eks. rådgivning om enkeltspørgsmål, kan være dækket af retshjælpsordningen. De aktuelle indkomstgrænser for retshjælp oplyses ved forespørgsel.


Bliver der tale om en retssag, kan sagens omkostninger evt. være dækket af en retshjælpsforsikring.
Erhvervslejeret

Der er meget stor forskel på at indgå en erhvervslejekontrakt og en almindelig lejekontrakt om beboelse. Specielt hvis der er tale om en erhvervslejekontrakt, kan det være en god ide at lade en advokat gennemgå den før underskrivelsen.Oprettelse og administration af fonde

Har man en formue af en vis størrelse, og ingen arvinger – eller ønsker man at tilgodese specielle formål over en længere årrække – kan man overveje at oprette en fond. Det kan enten ske i levende live, eller evt. som en bestemmelse i et testamente. Udfærdigelse af ægtepagter

Ved at oprette en ægtepagt kan et par i høj grad selv bestemme hvilken formueordning de ønsker i deres ægteskab, og specielt hvorledes boet skal deles i tilfælde af skilsmisse og den enes død.

En ægtepagt kombineret med et testamente kan gøre det muligt for ægtefællerne i endnu højere grad selv at bestemme, hvorledes arven efter førstafdøde skal fordeles.

En ægtepagt kan også oprettes med det formål, at ægtefællernes  pensionsordninger skal deles lige i tilfælde af skilsmisse.Entrepriseret

Gennemgang ell. udfærdigelse af kontrakter om byggeri m.v. Specielt som privatperson bør man ikke underskrive en entreprisekontrakt før man har fået den gennemgået af en advokat.
Inkasso- og fogedsager

Har man penge til gode, og betaler skyldneren ikke frivilligt, kan det være nødvendigt at få rettens hjælp til inddrivelsen. Der er dog nogle formelle regler som skal overholdes m.h.t. rykkerskrivelser m.v.

Advokatfirmaet Viuff
Kolding
v/ advokat Jens Jørgen Viuff